Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε φυσικούς ομιλητές

 1. Τεχνικές και μέσα διδασκαλίας της νέας ελληνικής
 2. Εφαρμογές των μεθόδων διδασκαλίας της νέας ελληνικής
 3. Η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων: Ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή
 4. Η διδασκαλία του γλωσσικού συστήματος: Η γραμματική και το συντακτικό.
 5. Το βασικό λεξιλόγιο: Η έννοια, ο εντοπισμός και η διδακτική αξιοποίησή του.
 6. Η διδασκαλία του γλωσσικού συστήματος: Λεξιλόγιο, συνεκφορές, ομόρριζα, ετυμολογία, παράγωγα.
 7. Πολιτισμική ετερότητα στην εκπαίδευση και διδασκαλία της γλώσσας
 8. Η διαπολιτισμική διάσταση στο εκπαιδευτικό υλικό. Κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης.
 9. Κειμενοκεντρικές διδακτικές προτάσεις
 10. Διδασκαλία γλώσσας και ΤΠΕ
 11. Διδακτικό υλικό και στρατηγικές διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας

Σημείωση:
Οι ενδιαφερόμενοι εκτός των παραπάνω μπορούν να προτείνουν θέματα και θεματικές