Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

 1. Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις για τη Συμβουλευτική
 2. Η Συμβουλευτική στην εποχή της κρίσης
 3. Ενδιαφέρουσες πρακτικές της Συμβουλευτικής στην εκπαίδευση και την απασχόληση
 4. Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός στην Εκπαίδευση και Απασχόληση
 5. Η καταλυτική παρουσία του θεσμού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες
 6. Ο ρόλος του θεσμού στη δυναμική σύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση και τη διά βίου μάθηση.
 7. Ερευνητικές και πρακτικές εφαρμογές του θεσμού.
 8. Σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και πολιτικές για τη συμβουλευτική- επαγγελματικό προσανατολισμό.
 9. Ο ρόλος του επαγγελματικού συμβούλου στην επαγγελματική ανάπτυξη των πελατών του σε δύσκολες οικονομικά και κοινωνικά περιόδους
 10. Ο ρόλος του Καθηγητή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής στην ένταξη αλλόγλωσσων μαθητών στα σχολεία
 11. Η βελτίωση του έργου του επαγγελματικού συμβούλου με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
 12. Η επαγγελματική πληροφόρηση και τα μοντέλα γνωριμίας των μαθητών με την αγορά εργασίας
 13. Η αξιοποίηση γνωσιοσυμπεριφορικών τεχνικών στη σχολική συμβουλευτική
 14. Ο ρόλος του φύλου στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων και την ευρύτερη γνωριμία των μαθητών με την αγορά εργασίας
 15. Η πληροφόρηση αναφορικά με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για καλές πρακτικές στην επαγγελματική συμβουλευτική και στον προσανατολισμό στην Ελλάδα και την Κύπρο.
 16. Επαγγελματικός προσανατολισμός και οικονομική κρίση
 17. Η Συμβουλευτική και ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός στις 3 Εκπαιδευτικές Βαθμίδες:
 18. Όρια και Ηθική
 19. Εργαλεία και Μέθοδοι
 20. Καλές Πρακτικές
 21. Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
 22. Αγορά εργασίας και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 23. Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός στην οικονομική κρίση
 24. Νέες δεξιότητες για νέα επαγγέλματα
 25. Κινητικότητα εργαζομένων
 26. Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δια Βίου Μάθηση
 27. Σύγχρονες θεωρήσεις και πρακτικές στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό
 28. Επιχειρηματικότητα